Vedtægter

§1 Foreningens navn og hjemsted

 1. Foreningens navn er.: WW2YANKS
 2. Foreningens hjemsted er den, til hver en tid siddende, formands bopæl.

§2 Formål

 1. Foreningens formål er gennem fællesskab, socialt samvær og aktiviteter at bevare mindet om- og udbrede interessen for de amerikanske styrkers engagement i Europa under 2. verdenskrig.
 2. Foreningen er ikke Pro-amerikansk og agerer ikke ud fra en særlig politisk holdning.

§3 Medlemmer

 1. Som medlemmer kan optages enkeltpersoner eller familier som kan udstille sig selv samt evt. køretøj(er) og materiel i amerikansk påklædning/udseende dvs. Civilist, WAC, Army, Navy og Airforce fra perioden 1940-1945 og som kan tilslutte sig foreningens formål.
 2. Da foreningen lægger stor vægt på fællesskabet og det sociale samvær (jf. §2.1) optages nye medlemmer kun ved anbefaling eller ved godkendelse af de eksisterende medlemmer. Nye mulige medlemmer af foreningen skal gennemføre en prøve periode, en sådan periode strækker sig over max. 1 år, fra den dag prøvemedlemskabet godkendes af bestyrelsen eller minimum ét arrangement i kalenderåret hvor WW2YANKS er repræsenteret, herefter vurderer bestyrelsen i samråd med de øvrige medlemmer af foreningen om personen er egnet som medlem. Nye medlemmer optages kun som prøvemedlem ved personligt fremmøde til et arrangement eller foreningens årlige generalforsamling.
 3. Der stilles ingen krav til minimum alder eller udseende samt fysisk fremtoning, medlemmer under 18 år optages kun under forudsætning af, at minimum den ene part af barnets forældre i forvejen er aktivt medlem af foreningen, i det tilfælde hvor en forælder ikke er aktivt medlem af foreningen, optages nye medlemmer kun i det kalenderår hvor de fylder 18 år. Der må ved offentlige arrangementer og events ikke bæres synlige øreringe og piercinger etc. Eventuelle tatoveringer må ikke være synlige og skal kunne dækkes af uniformen, dog er tids typiske tatoveringer for perioden 1940 til 1945 tilladte i et vist omfang.
 4. Alle nye medlemmer optages med rang af Private (Laveste rang i den amerikanske hær).
 5. Medlemmer som af egen fri vilje har forladt foreningen, kan tidligst søge genoptagelse som medlem af foreningen, et år efter udtrædelsesdato.
 6. Bestyrelsen kan, afslå at imødekomme en begæring om optagelse i foreningen. Bestyrelsens afgørelse er i så henseende endelig.
 7. Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden eller medlemssekretæren. Overdragelse af medlemskab til andre eller tilbagebetaling af kontingent kan ikke finde sted.
 8. Foreningens medlemmer arbejder alle vederlagsfrit.

§4 Medlemsforpligtelser

 1. Et hvert medlem er forpligtet til at overholde de indeholdte bestemmelser i foreningens vedtægter.
 2. Medlemmer som handler i strid med foreningens vedtægter eller som skader foreningens formål og renommé, kan af bestyrelsen enstemmigt besluttes ekskluderet. En eksklusion kan af vedkommende appelleres til først kommende generalforsamling til endelig afgørelse. Et ekskluderet medlem kan ikke deltage i arrangementer før en eventuel appel er behandlet på først kommende generalforsamling.
 3. Hvis et medlem har observeret, at et aktivt medlem bevist har skadet foreningens omdømme og renomme, skal dette meddeles til bestyrelsen.
 4. Enhver agitation – politisk eller religiøs – ved foreningens arrangementer er forbudt og kan medføre eksklusion, jf. stk.2.
 5. Det er dog tilladt medlemmer, at agere feltpræst under arrangementer eller events, dog uden enhver form for politisk eller religiøs agitation.

§5 Kontingent

 1. Medlemskontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen for et år ad gangen.
 2. Kontingentet betales forud.
 3. Bestyrelsen kan dog i årets løb forhøje kontingentet med indtil 10%
 4. Bestyrelsen træffer beslutning om, på hvilke tidspunkter kontingentet forfalder, herunder for hvilken periode nye medlemmer betaler kontingent afhængig af tidspunktet for deres indmeldelse.

§6 Arrangementer

 1. I foreningens arrangementer kan kun deltage medlemmer som har betalt gældende kontingent og som ikke har anden uafviklet gæld til foreningen.
 2. Den fysiske fremtoning ved arrangementer skal være så tæt på en typisk amerikansk soldat eller civilist for perioden 1940-1945 som mulig, jf. §3.3.
 3. Medlemmer som ikke overholder forskrifterne kan udelukkes fra arrangementerne af bestyrelsen.
 4. I tilfælde hvor et medlem bortvises fra et offentligt arrangement af arrangøren, kan bestyrelsen enstemmigt beslutte at eksludere medlemmet jf. §4.
 5. Medlemmerne skal altid sørge for, at eventuelle tilladelser og dispensationer er indhentet i fornødent omfang og kan dokumenteres på stedet.
 6. Brug af korrekt udseende uniform og/eller civil beklædning jf. §3.1 er påkrævet ved offentlige arrangementer, i det omfang gældende lov tillader det, men kan forbydes hvis arrangøren ønsker dette, eller arrangementets karakter kræver det.
 7. Foreningens medlemmer skal stedse i deres færden optræde på en sådan måde, at foreningens formål og virke ikke bringes i miskredit eller latterliggøres. Medlemmerne skal stedse have tanke for, at holde foreningens renommé i offentligheden i hævd.

§7 Generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned, med følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af.:
  1. Bestyrelsesformand, såfremt formanden er på valg
  2. Bestyrelsesmedlemmer
  3. Revisor
 7. Eventuelt
Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender og afgørelser her sker ved simpelt flertal for de forslag, der i overensstemmelse hermed, er forelagt generalforsamlingen.
Undtaget fra reglen om simpelt flertal, er afgørelsen om foreningens vedtægter og afgørelse om ophævning af foreningen, hvor der kræves 3/4 majoritet af de afgivne stemmer.
Til indkaldelse af ordinær generalforsamling kræves mindst 4 uger. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indsendte forslag skal bekendtgøres for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Dette kan ske via e-mail eller brev.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til det fremmødte antal.

§8 Bestyrelse

 1. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, som består af 4 medlemmer, samt formanden. Formanden vælges af den ordinære generalforsamling for et tidsrum af 2 år. Genvalg kan finde sted.
 2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af den ordinære generalforsamling for et tidsrum af 2 år, således at kun 2 af medlemmerne er på valg til en given generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Prøvemedlemmer kan ikke modtage valg til bestyrelsen.
 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer.
 4. Bestyrelsesmøde afholdes når formanden finder det fornødent, eller 3 medlemmer af bestyrelsen kræver det. Indkaldelse sker skriftligt, med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 5. I alle spørgsmål, som ikke udtrykkeligt er henlagt til generalforsamlingen, er bestyrelsen foreningens højeste myndighed.
 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder nedsættelse af eventuelle udvalg etc., hvis medlemmer ikke behøver at være medlem af bestyrelsen.
 7. Det er den til enhver tid siddende bestyrelse som retter henvendelse til foreninger og andre grupper med henblik på et evt. samarbejde generelt eller ved events og shows.
 8. Foreningen forpligtes udad til via formanden, som kan give prokura til enkeltpersoner.

§9 Stemmeret

 1. Alle aktive medlemmer er stemmeberettigede, under forudsætning af, at der er betalt gældende kontingent.
 2. Stemmeafgivelse kan kun ske ved personlig tilstedeværelse, eller ved afgivelse af skriftlig fuldmagt til bestyrelsen.

§10 Ekstraordinær generalforsamling

 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens indstilling, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt anmoder formanden herom, med angivelse af forhandlingsemne(r).
 2. Ekstraordinær generalforsamling er underkastet de samme bestemmelser med hensyn til varsel m.v. som den ordinære generalforsamling.

§11 Regnskab

 1. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december

§12 Opløsning af foreningen

 1. Opløsning af foreningen kan kun ske, hvis 3/4 af samtlige stemmeberettigede, fremmødte medlemmer på en, i dette øjemed, indkaldt generalforsamling, har stemt herfor.
 2. Ved foreningens eventuelle opløsning træffer generalforsamlingen med almindelig flertal afgørelse af afvikling af foreningens midler og gæld.
 3. Foreningens midler forefindes i bilag, som varetages og udleveres af bestyrelsen i sin helhed.